Thursday, June 30, 2011

“АЧ” АНАГААХ УХААНЫ ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ


“Ач”АУДСургуулийн  захирлын зөвлөлийн 2011 оны  5  сарын 7 өдрийн 06 тоот хурлын шийдвэрээр батлав

 

 

АЧ АНАГААХ УХААНЫ ДЭЭД  СУРГУУЛИЙН

ОЮУТАН  ЭЛСҮҮЛЭХ  ЖУРАМ


НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ:

1.1   “Ач” Анагаах ухааны дээд сургууль нь ( цаашид “Ач” АУДС гэх) оюутан элсүүлэх ажлыг зохион байгуулахдаа БСШУ-ны сайдын 2006-оны 483-дугаар тушаалаар баталсан Оюутан элсүүлэх үлгэрчилсэн журам болон энэхүү журмыг баримтлана.
1.2   Элсэлтийн ажлыг “Ач” АУДС-ийн захирлын тушаалаар томилогдсон  Элсэлтийн  комисс зохион байгуулна. Тус комисс нь элсэлтийн ажлыг зохион байгуулахдаа  ил тод, шударгаар өрсөлдүүлэх зарчимд  тулгуурлана.

ХОЁР.ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ШАЛГУУР

2.1   Ач” АУДС –д элсэн суралцахыг хүсэгчид дараах нөхцлийг хангасан байна.
Үүнд:        а/Бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн,  Элсэлтийн Ерөнхий Шалгалт  өгсөн байх
в/Дипломын болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй бол дипломын дундаж  
дүн 3,2оос дээш, мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан   байх
2.2   Ач”АУДС –д суралцах мэргэжил, элсэн суралцахад өгсөн байх ерөнхий  шалгалтуудыг хүснэгтээр үзүүлэв.  

д/д
Суралцах  салбар – эзэмших   мэргэжил
ЭЕШ- өгсөн байх хичээл
Суралцах жил
Суурь босго  оноо  хувиар
Дагалдах босго оноо хувиар


1
Анагаах - Хүний их эмч
Хими
75
Биологи
60
6
2
Нүүр ам судлал – Нүүр ам судлалын их эмч
Хими
75
Биологи
60
5
3
Уламжлалт  анагаах- Уламжлалт анагаахын  их эмч
Хими
75
Биологи
60
5
4
Сувилахуй - Сувилахуйн арга зүйч
Хими
60
Биологи, Анли хэл
60
4

2.3       Ач” АУДС –д элсэн суралцахыг хүсэгчийг /хүснэгтэнд заасан 4 салбарт / суралцахыг   хүссэн салбарт нь  ЭЕШалгалтын суурь оноогоор жагсааж боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас тогтоосон хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ
2.4      Хэрэв суурь оноо тэнцвэл дагалдах босго оноог /хүснэгтэнд заасан/ харгалзана. Дахин оноо тэнцвэл бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний дундаж дүнг харгалзана.
2.5         Химийн хичээлээр улсын олимпиадад 1,2,3 байр эзэлж байсан сурагчдыг элсэлтийн шалгалтгүйгээр элсүүлнэ.
2.6         Дипломын болон түүнээс дээш боловсрол эзэмшсэн, тус сургуульд элсэх нөхцөл хангасан
      / Журмын 2,1-заалтын / элсэн суралцахыг хүсэгчдээс  химийн хичээлээр суурь мэдлэгийн шалгалт тэстээр авч, тэнцсэн тохиолдолд англи хэлээр ярилцлага хийж хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ.
2.7   Диплом болон түүнээс дээш боловсролтой элсэн суралцахыг хүсэгчид  нийт элсэгчдийн 10 хувиас хэтрэхгүй байна.
2.8   Элсэхийг хүссэн гадаадын иргэнд энэхүү журам бүрэн үйлчилнэ.
2.9   “Ач” АУДС-Д элсэн суралцах болзол хангасан элсэгчдэд СУРАЛЦАХ ЭРХИЙН БИЧИГ” олгох бөгөөд тус сургуулийн 1-р байранд зарласан хугацаанд элсэгч өөрийн биеэр буюу итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан ирж авна. Уг бичиг 2011-2012  оны хичээлийн жилд  тус сургуульд суралцах үндсэн баримт болно.
2.10       “СУРАЛЦАХ ЭРХИЙН БИЧИГ” зарласан хугацаанд ирж аваагүй  элсэгчийг сургууль орхисонд тооцон тухайн нэрийн дараагийн элсэгчийг элсүүлнэ.
2.11       Оюутан элсүүлэхтэй холбогдсон маргааныг элсэлтийн комисс  хүлээн авч шийдвэрлэх ба уг шийдвэртэй санал нийлэхгүй бол  элсэхийг хүсэгч  “Ач”АУДС-ийн захиргаанд бичгээр гомдол  гаргаж болох бөгөөд гомдлыг  Захирлын зөвлөлийн хурлаар  хэлэлцэж  шийдвэрлэнэ

 ГУРАВ.  ЭЛСЭН СУРАЛЦАХЫГ  ХҮСЭГЧДИЙГ БҮРТГЭХ

3.1   Ерөнхий шалгалт өгсөн, элсэн суралцахыг  хүсэгчид бүртгүүлэхдээ дараах материалыг бүрдүүлсэн байна:
ü Элсэхийг хүссэн анкет /Сургуулиас олгох маягтын дагуу/
ü Ерөнхий шалгалтын батламж /эх хувь/
ü Суурь боловсролын үнэмлэх /эх хувь/
ü Иргэний үнэмлэх хуулбар, мөн үнэмлэхийн эх хувь
ü 3*4 хэмжээтэй 2011-оны цээж зураг 2 хувь
ü Бүртгэлийн хураамж  5000 төгрөг
3.2   Диплом болон түүнээс дээш боловсролтой элсэн суралцахыг хүсэгчид бүртгүүлэхдээ дараах материалыг бүрдүүлсэн байна.
ü Элсэхийг хүссэн өргөдөл /өөрийн гараар бичнэ/
ü Анкет /Сургуулиас олгох маягтын дагуу/
ü Дипломын хуулбар  /эх хувь/
ü Ажлын газрын тодорхойлолт /дэлгэрэнгүй/
ü Иргэний үнэмлэх хуулбар  /эх хувь/
ü 3*4 хэмжээтэй 2011-оны цээж зураг 2 хувь
ü Бүртгэлийн хураамж  5000 төгрөг
3.3   Элсэлттэй холбогдолтой материалыг хуурамчаар бүрдүүлсэн тохиолдолд үүсэх хариуцлагыг шалгуулагч өөрөө хүлээнэ
3.4   Бүртгэл “Ач”АУДС-н хичээлийн 1-р байранд 2011-оны 7-дугаар сарын 04-ээс,  2011-оны 7- сарын 07-ыг дуустал  өдөр бүр 900 цагаас 1800 цаг хүртэл.

ДӨРӨВ. СУРАЛЦАХ БОЛЗОЛ ХАНГАСАН ЭЛСЭГЧДИЙГ БҮРТГЭХ:

5.1      Ач” АУДС-д суралцах болзол хангаж “СУРАЛЦАХ ЭРХИЙН БИЧИГ” авсан элсэгчид 8- дугаар сарын 24,25,26-ны өдөр сургуулийн төв байранд өөрийн биеэр ирж Суралцах эрхийн бичгийн дагуу бүртгүүлнэ.
5.2      Тус сургуульд элсэн суралцах болзол хангасан суралцагчид  Харъяа дүүрэг,  Аймгийн эрүүл мэндийн нэгдэлд  “ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗЛЭГТ”  хамрагдсан байх бөгөөд ерөнхий эмчийн дүгнэлтээр баталгаажуулсан байна.
5.3      Элсэгчид  бүртгүүлэхдээ  дараах материалыг  бүрдүүлсэн байна.  Үүнд:
ü Суралцах түр эрхийн бичиг
ü Ерөнхий шалгалтын батламж карт /эх хувь/
ü Сургуулийн тодорхойлолт 
ü Иргэний үнэмлэхийн  хуулбар
ü Боловсролын үнэмлэх,  диплом /эх хувь/
ü Сурагчийн хувийн хэрэг /эх хувь/
ü  3*4 хэмжээтэй цээж зураг 5 хувь
ü Сургалтын төлбөр төлсөн баримт
ü Эрүүл мэндийн хуудас
ü Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж 8140 төгрөг /даатгал төлсөн  хүнд үл хамаарна/  
5.4         Сургалтын төлбөрийг:  Худалдаа хөгжлийн банкны-499015713 тоот дансанд   тушаана.
5.5         Элсэлттэй холбогдолтой нэмэлт мэдээллийг сургуулийн  Оюутны болон      
    Сургалтын албанаас авч болно. 632312, 632358, 88111883, 88120668,    
  88111883

ЗАХИРЛЫН МЭНДЧИЛГЭЭ

ЗАХИРЛЫН МЭНДЧИЛГЭЭ


Хүн ардынхаа эрүүл энхийн үйлст гуч гаруй жил хөдөлмөрлөхдөө сайн эмч гэдэг хичнээн ачтай, хариуцлагагүй мэдлэг багатай эмч гэдэг хичнээн  их аюул дагуулдаг  болохыг мэдэрч явлаа. Бидний багш нар алдартай сайн эмчийн эрхэм үлгэр болдог билээ. Ард түмний эрүүл мэндийг хамгаалах үйл хэргийг нэр төртэй залгамжлах мэргэжилтэн бэлтгэх ариун зорилгод хүчин зүтгэх санаа шулуудан анагаах ухааны дээд боловсрол олгох сургууль  үүсгэн  байгуулснаас хойш даруй 13 дахь жилтэйгээ золгож байна.
Манай сургууль нь Монгол орны эрүүл мэндийн салбарын эрэлт, хэрэгцээнд  бүрэн нийцсэн, олон улсын анагаах ухааны болон, дээд боловсролын  шинжлэх  ухааны ололтыг  шингээсэн сургалтын өвөрмөц технологи боловсруулан нэвтрүүлсний дээр чадварлаг хүн хүчний нөөц, хангалттай материаллаг баазыг бид бүрдүүлээд байгаа болно.
 Төгсөгч нарын 90 гаруй хувь нь эзэмшсэн мэргэжлээрээ хот, хөдөө, орон нутагт ажиллаж гадаад, дотоодод мэргэжлээрээ үргэлжлүүлэн суралцаж байгаа нь бидний амжилтын нэг илэрхийлэл болж буйг тэмдэглэхэд таатай байна.
Эмнэлгийн мэргэжил эзэмшиж, эрүүл энхийн манаанд зогсох чин эрмэлзлэлтэй, зохих суурь боловсрол эзэмшсэн хэн бүхнийг зорилгодоо хүрэхэд нь манай сургуулийн хамт олон халуун сэтгэлээр угтан сайн мэргэжилтэн бэлтгэхэд хамтран ажиллахад бэлэн байна.
Бидэнтэй хамтран ажиллах хүсэлтэй хэн бүхний өмнө манай сургуулийн хаалга үргэлж нээлттэй байх болно.

Сайн үйлс дэлгэртүгэй,


  Академич            Начингийн   БААСАНЖАВ              


ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Нийгмийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн мэдлэг, дадал, хандлага бүхий бие даан хөгжих ур чадвартай бүтээлч мэргэжилтэн бэлтгэж, Монгол хүний хөгжилд бодит хувь нэмэр оруулах сургалт – эрдэм шинжилгээ – эрүүл мэндийн үйлчилгээ болон боловсролын тэргүүний байгууллага байхад,  оршино.
Тус сургууль нь 2005-онд магадлан итгэмлэгдсэн бєгєєд улмаар 2011-онд хоёрдахь шатны магадлан итгэмлэлд орж 2020-он хvртэл магадлан итгэмжлэгдсэн байгууллага болсон байна.
2011-оноос Монголын Анагаах ухааны академийн түшиц байгууллага болон хамтран ажиллаж байна


ХҮН ХҮЧИН
Тус сургуульд Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар, Ардын эмч, Академич Н.Баасанжав, Анагаах ухааны Академийн, гишүүн шинжлэх ухааны гавъяат ажилтан Д.Баасанжав,  Шинжлэх ухааны доктор профессор Хүний гавъяат эмч Б.Эрдэнэчулуун, Э.Санжаа, Ц.Норовпил, Д.Малчинхүү, Академийн гишүүн,  Шинжлэх ухааны доктор профессор Б.Оргил, Ш.Болд, ,  Шинжлэх ухааны доктор профессор Б.Дагданбазар,  Анагаах ухааны доктор профессор Б.Давгадорж, Л.Галцог, Ж.Лхагвасүрэн, Б.Батболд Анагаах ухааны доктор Л.Баттөр Г.Жаргалсайхан, Ц.Туул, зэрэг эрдэмтэн, багш, салбартаа тэргүүлэгч мэргэжилтнүүд багшилж байна.
Багш нарын 85 гаруй хувь нь эрдмийн болон мэргэжлийн цол зэрэгтэй юм.

СУРГАЛТЫН БААЗ
“Ач” сургууль нь: П.Н.Шастины нэрэмжит клиникийн төв эмнэлэг, УБТЗ-ын төв эмнэлэг, Эх нялхсын эрдэм шинжилгээний төв, Хавдар судлалын үндэсний төв, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв, “Ароно” шүдний эмнэлэг, “Ачтан”–Элит эмнэлэг, “Орбита” нүдний эмнэлэг, “ЭМЖЖ” чих хамар хоолойн эмнэлэг, Дүүргүүдийн нэгдсэн эмнэлэг зэрэг төрийн болон төрийн бус өмчийн эмнэлгүүдэд түшиглэн сургалтаа явуулж байна Үүний зэрэгцээ оюутны үйлдвэрлэлийн дадлагыг өрхийн эмнэлгүүд, болон орон нутгийн нэгдсэн эмнэлэг, БОЭТ-ийг түшиглэн явуулж байна.
Сургуулийн хэмжээнд:
  • Хичээлийн  I.  II  байр
  • Нүүр ам судлалын тэнхимийн  дэргэд  сургалтын лаборатори
  • 200 гаруй  ор бүхий оюутны дотуур байр;
  • 20000  гаруй номын фонд бvхий номын сан;
  • Интернетийн сvлжээнд холбогдсон компьютерын  лаборатори;
  • Багш, оюутны цайны газарСУРГАЛТ

Сургалтын хэлбэр:
Бакалаврын,  магистрын,  төгсөлтийн дараах
Бакалаврын сургалт:
ü  Анагаах                                  6 жил     
ü  Нүүр ам судлал                     5 жил     
ü  Уламжлалт анагаах               5 жил     
ü  Сувилахуй                              4 жил     


Магистрын сургалт:
Мэс засал, мэдрэл, нүүр ам судлал, дотрын өвчин судлал зэрэг мэргэжлээр 2 жил.

Төгсөлтийн дараах сургалт:
Дотор, мэс засал, мэдрэл, дүрс оношлогоо,  лаборатори, нүүр ам судлал, согог засал, эх барих эмэгтэйчүүд, арьс гоо засал,  нүд зэрэг мэргэжлээр 1-1.5 жил.

ОЮУТАН
Анагаахын салбарын 6-н дамжаа, хүүхдийн анагаахын 4 дамжаа, Уламжлалт анагаахын 1, нүүр ам судлалын 5, сувилахуйн 4 дамжаанд нийтдээ 1400 гаруй оюутан суралцаж байна. Тус сургуульд Оюутны холбооноос гадна Оюутны эрдэм шинжилгээний нийгэмлэг, “New wind”   “FCS”,  “Good Luck” “DEBATE” “Залуу мэс засалч” “Эм судлаач” “Ачлал”  зэрэг клуб, нийгэмлэг ажиллаж үйл ажиллагаа нь тогтмолжоод байна.
Манай сургуулийн оюутнууд эрдэм судлалын ажилд өргөн хамрагдаж Био- анагаах, Мастер зэрэг их, дээд сургуулиудын эрдэм шинжилгээний хуралд тэргүүн байрууд эзлэж байсан.


Оюутны бие даасан үйл ажиллагааг дэмжиж, сургалтын зардлын 5 хувийг оюутны сайн дурын нийгэмлэг, клубын үйл ажиллагаанд зарцуулж байна. Мөн амжилттай суралцсан оюутнуудад сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт, тэтгэлэг, нэрэмжит цалин олгож байгаа билээ.
Төрийн сангийн бүхий л зээл тусламж, Голомт банк, “Зориг сан” “Хөх сүлд” зэрэг төрийн болон төрийн бус байгууллагын тэтгэлэгт хөтөлбөрт оюутнууд хамрагддаг.

ГАДААД ХАРИЛЦАА:

-Иркутск хотын АнагаахУхааны Их Сургууль
-Солонгос улсын Лиси Анагаах ухааны их сургууль
 -Өвөрмонголын Улаанхад хотын Анагаах ухааны дээд
   сургуулиудтай хамтран ажилладаг

Монголын Анагаах Ухааны Академийн түшиц байгууллага

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН
АЧАНАГААХ УХААНЫ   ДЭЭД СУРГУУЛЬ

ХОЛБОО БАРИХ

Хаяг:       СХД  18 –р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө - 11
Утас:       88117751, 88120668, 88111883,  632312, 632358
Факс:      976-11-632358
Е-mail:    ach_auds@yahoo.com
Web:www.ach.mn